EGUNEKO EBANJELIOA

 EKAINAK 22-28

Astelehena

Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei:
- «Ez epaitu, eta ez zaituzte epaituko. Izan ere, zuek epaitzen duzuen epaiez izango zarete epaituak; eta zuek erabiltzen duzuen neurriz, neurtuak.

Zertan zaude anaiaren begiko lasto-izpiari begira, eta ez zera konturatzen zerorren begian duzun habeaz? Edo nola esan diezaiokezu zure anaiari: “Utzidazu zure begiko lasto-izpia ateratzen” habea duzularik zeure begian? Itxurazalea zu!, atera ezazu lehenik zeure begiko habea, eta orduan garbi ikusiko duzu, anaiaren begitik lasto-izpia ateratzeko».

Asteartea

Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei:
- «Ez eman zakurrei santu dena, ez bota harri-bitxirik zerriei, hankapean erabil ez ditzaten eta, zuengana itzulirik, hozka ez zaitzaten.

Egin besteei, haiek zuei egitea nahi zenuketen guztia; hori da Legea eta Profetak.

Sar zaitezte ate estutik; ate handia bait da eta bide zabala heriotzara daramana, eta asko sartzen dira handik. Baina, bai estua dela atea, eta bai meharra bidea, bizitzara daramana! Eta gutxi dira hura aurkitzen dutenak».

Asteazkena

Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei:
- «Begira, gero, zuen egite onak gizonen aurrean egin, ikus zaitzaten! Bestela ez duzue zeruetan dagoen Aitaren saririk izango.

Limosna ematerakoan, beraz, ez ibili aurretik turuta jotzen, itxurazaleak sinagogetan eta kaleetan ibiltzen diren bezala, jendeak gores ditzan. Egia esan, horiek jaso dute beren saria. Zuk, ordea, limosna ematerakoan, ez beza jakin zure ezkerrak, eskuinak egiten duena; zure limosna hori ezkutuan geldi dadin; eta ezkutuan ikusten duen zure Aitak emango dizu saria.

Otoitz egiterakoan, ez egin itxurazaleek bezala; horiek sinagogetan eta enparantza-ertzetan zutik otoitz egin-zale agertzen bait dira, gizonen ikusgarri. Egia esan, horiek jaso dute beren saria. Zu, ordea, otoitz egiterakoan, sar zaitez zure gelan, itxi atea, eta egiozu otoitz ezkutuan dagoen zure Aitari; eta ezkutuan ikusten duen zure Aitak emango dizu saria.

Barau duzuenean, ez ipini aurpegi ilunik, itxurazaleek bezala; aurpegia zatartu egiten bait dute holakoek, baraurik daudela ingurukoei adierazi nahiez. Egia esan, horiek jaso dute beren saria. Zuk, ordea, barau duzunean, gantzutu zeure burua usai-gozoz eta garbitu aurpegia; ingurukoek ez, baino ezkutuan dagoen zure Aitak ikus dezan zure baraua; eta ezkutuan ikusten duen zure Aitak emango dizu saria».

Osteguna

Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei:
- «Niri "Jauna, Jauna!" ari zaizkidanak, ez dira guztiak sartuko Zeruetako Erreinuan; zeruan dagoen nire Aitaren nahia egiten dutenak baizik.

Egun hartan askok esango dit: "Jauna, Jauna, ez al ginen zure izenean profeta izan? Ez al genituen zure izenean deabruak uxatu, eta zure izenean mirari asko egin?". Orduan esango diet garbi: "Ez zaituztet behin ere ezagutu, alde Nigandik, gaizkileok!".

Beraz, nire hitz hauek entzuten eta betetzen dituena, bere etxea harkaitz-gainean eraiki zuen gizon zentzudunaren antzekoa da. Egin zuen euria, etorri ziren uholdeak, atera zuen haizea, eta jo zuten etxe hura, baina ez zen erori, harkaitz-gainean oinarritua bait zegoen.

Nire hitz hauek entzuten dituena, eta betetzen ez, bere etxea hondar-gainean eraiki zuen gizon buru-gabearen antzekoa da. Egin zuen euria, etorri ziren uholdeak, atera zuen haizea, jo zuten etxe hura, eta erori egin zen; eta handia izan zen haren hondamena».

Jesusek hitzaldi hauek bukatu zituenean, jendetza hura harriturik zeukan bere irakatsiekin, itzal handiz erakusten bait zien, eta ez idazlariek bezala.

Ostirala

Jesusek, menditik behera jaitsi zenean, jendetza handia zuen ondoren. Eta horra non etortzen zaion legenardun bat, eta ahuspez, honela mintzatu zitzaion:
- «Jauna, Zuk nahi baduzu, garbi nazakezu».

Jesusek, eskua ezarri zion eta ukitu egin zuen, esanez:
- «Nahi dut, garbi geldi zaitez!».

Eta berehala garbitu zitzaion legenarra.

Eta Jesusek orduan:
- «Begira, gero, inori ezer esan; zoaz eta ager zaitez apaizarengana, eta emaiozu Moisesek haientzako ageri bezala agindutako oparia».

Larunbata

Aldi hartan, Jesus Kafarnaunen sartu zelarik, ehuntari bat etorri zitzaion, arrenka esanez:
- «Jauna, perlesidun daukat morroia etxean; eta oinazetan dago».

Eta Jesusek:
- «Joango naiz eta sendatuko dut».

Baina ehuntariak erantzun zion:
- «Jauna, ni ez naiz inor, Zu nire etxean sartzeko; baina esazu hitz bat, eta sendatuko da nire morroia. Nik ere, neroni besteren menpean egon arren, baditut nire mende guda-mutilak; eta bati "zoaz" esaten diot, eta joan egiten da, eta beste bati "zatoz", eta etorri egiten da; eta nire morroiari "egizu hau", eta egin egiten du».

Hori entzunik, harritu zen Jesus, eta honela mintzatu zitzaien bere ondoren zetozenei:
- «Egia esan, Israelen ez dut inorengan aurkitu horrenbesteko sinesmenik. Eta hau diozuet: asko etorriko dira sortaldetik eta sartaldetik, eta Zeruetako Erreinuko mahaian jarriko dira, Abrahan, Isaak eta Jakobekin; Erreinuko semeak, berriz, kanpoko ilunpeetara botako dituzte; han izango da negarra eta hortz-karraska!».

Eta gero ehuntariari:
- «Zoaz, eta gerta bekizu sinistu bezala».

Eta ordu hartan, sendaturik gelditu zen morroia.

Jesus Pedroren etxera joan zenean, honen amaginarreba sukarretan oheratua aurkitu zuen, hartu zuen eskutik, eta sukarrak utzi zuen, jaiki zen, eta zerbitzen hasi zitzaien.

Ilunabarrean deabrudun asko ekarri zizkioten, eta hitz batez uxatu zituen deabruak, eta gaixo zeuden guztiak sendatu, Isaias profetaren esana bete zedin:
«Hark gure ahuleriak hartu ditu,
eta gure gaitzak eraman».

Igandea

Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere apostoluei:
- «Ez uste izan, Ni bakea ekartzera etorri naizenik lurrera. Bakea ez, baino ezpata ekartzera etorri naiz: gizona bere aitaren aurka jartzera etorri bait naiz, eta alaba amaren aurka, eta erraina amaginarrebaren aurka; nork bere etxekoak izango ditu etsai.

Aita eta ama Ni baino maiteago dituena, ez da Niretzat gai, semea edo alaba Ni baino maiteago dituena, ez da Niretzat gai; eta bere gurutzea hartu eta Nirekin ez datorrena, ez da Niretzat gai. Bere bizia beretzat gordetzen duenak, galdu egingo du; eta bere bizia Nigatik galtzen duenak, beretzat gordeko du.

Zuek hartzen zaituztenak, Ni hartzen nau; eta Ni hartzen nauenak, Ni bidali nauena hartzen du. Profeta bat, profeta delako, hartzen duenak, profeta-saria izango du, eta zintzo bat, zintzo delako, hartzen duenak, zintzo-saria izango du.

Nire ikasle delako, txiki hauetako bati baso bat ur hotz, edateko ematen dionak, benetan diotsuet, ez du galduko bere saria».

 

Meza ordutegia

Zatoz mezara gurekin.

ASTE EGUNAK:

19:00

LARUNBATAK:

19:00

IGANDEAK:

SANTA KLARA: 9:00

PARROKIA: 10:00 (GAZTELERAZ) 11:00 (EUSKARAZ)

 

©2020 por AZKOITIKO PARROKIA. Creada con Wix.com